RODO

Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

W związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Psychoterapia Ewa Janusiak-Karwicka ul. Książkowa 52R 03-134 Warszawa.
  2. Podane dane osobowe w zakresie: adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko (jeśli zostały udostępnione) przetwarzane są przez administratora danych w celu:
  3. utrzymywania z Panią/Panem kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji),
  4. świadczenia usług psychoterapeutycznych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i wykonywanie umowy) w zakresie danych zwykłych i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie danych o Pani/Pana zdrowiu,
  5. przesyłania na wskazany adres e-mail informacji o nowych inicjatywach (tj. grupach, warsztatach), wpisach i artykułach na stronie — art, 6 ust. I lit. a RODO.,
  6. rozliczenia świadczonych usług, jeśli obowiązek taki przewidują przepisy prawa — art. 6 ust. I lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze, w szczególności wynikający z prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości).

3.   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usług terapeutycznych.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być jedynie podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do realizacji celów, o których mowa wyżej, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, prawne, pocztowe.

5.   Pani/ Pana dane osobowe nie będą profilowane, sprzedawane, ani przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.   Dane przechowywane będą przez okres świadczenia usług, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres 5 lat. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez ten sam okres, a jeśli zgoda zostanie cofnięta, do czasu cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Panią/Pana, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

8.   Gdyby zdecydował/a się Pani/Pan na usunięcie adresu e-mail z bazy, ale zaistniałby problem z samodzielnym wypisaniem się,         proszę o zgłoszenie tego faktu na adres co pozwoli usunąć Pani/Pana adres w najkrótszym możliwym terminie.